Επιδοτούμενα Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α - Ο.Α.Ε.Δ.

Με δεδομένες τις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην ελληνική αγορά λόγω Ευρωπαϊκής  Ένωσης και απελευθέρωσης στην κίνηση κεφαλαίων, δημιουργούνται διαρκώς νέες ευκαιριές ανάπτυξης για την επιχείρηση σας. 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποστήριξη που χρειάζεστε για την ένταξη σας στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης, με σκοπό την χρηματοδότηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της. Αξιοποιώντας έτσι τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται συμβάλλουμε στην δημιουργία μιας σύγχρονης και πλήρως ανταγωνιστικής επιχείρησης.

Η Economologic αναλαμβάνει:

Την Ενημέρωση και τον  Έλεγχο δυνατότητας  χρηματοδότησης

Σας ενημερώνουμε για τις επενδυτικές ευκαιρίες από τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα  χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα και μελετώντας τις  ανάγκες της επιχείρησης σας (υφιστάμενης ή νεοϊδρυόμενης).

Την σύνταξη μελέτης και υποβολή φακέλου υποψηφιότητας

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως την κατάρτιση του φακέλου υποψηφιότητας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης σε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αρχικά ελέγχουμε και αξιολογούμε αν η επιχείρηση καλύπτει τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στο εκάστοτε πρόγραμμα. Στη συνέχεια σε συνεργασία με την επιχείρηση ή τον υποψήφιο επενδυτή αναλαμβάνουμε την προετοιμασία του φακέλου της πρότασης της επένδυσης. Συντάσσουμε το επενδυτικό σχέδιο (business plan) και γίνεται η συμπλήρωση του φακέλου με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία (καταστατικά, ισολογισμοί, προσφορές εξοπλισμού, κ.λπ.). Επιπλέον, η σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνει την Οικονομική Ανάλυση και Μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης. Μετά την κατάρτιση και την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στον αρμόδιο Φορέα, παρακολουθούμε την επενδυτικής σας πρότασης κατά το στάδιο της αξιολόγησης και μέχρι την οριστική της έγκριση.

Την υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης έργου

Μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου αναλαμβάνουμε την συνολική παρακολούθηση υλοποίησης του έργου, με την υποβολή των αναγκαίων εκθέσεων προόδου. Ελέγχουμε τη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και τον κανονισμών του φορέα,  ώστε οι επιδοτούμενες επιχειρήσεις να είναι σίγουρες ότι θα αντλήσουν το σύνολο της επιχορήγησης στον κατάλληλο χρόνο και χωρίς προβλήματα.


  Προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για Εργοδότες & Ανέργους

Σας παρέχουμε την υποστήριξη που χρειάζεται η επιχείρηση σας για την ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης νεων θέσεων εργασίας και διατήρησης προσωπικού του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και την παρακολούθηση αυτών μέχρι την ολοκλήρωση τους, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων, την διατήρηση θέσεων εργασίας και την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρηση σας.