Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές & φοροτεχνικές υπηρεσίες εξασφαλίζοντας την έγκαιρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση. Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης, αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο, πλήρως σύμφωνο με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. 

Παρέχουμε υπηρεσίες μισθοδοσίας πλήρως μηχανογραφικές, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων. Επιπλέον, εντάσσουμε τις επιχειρήσεις σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης για την εξοικονόμηση πόρων, την διατήρηση θέσεων εργασίας και την περαιτέρω ανάπτυξης της.


Λογιστικά - Φοροτεχνικά

• Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών

• Σύνταξη υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων (Ε1/Ε3/Ε5/Ε9)

• Συστάσεις Ο.Ε., Ε.Ε., ενάρξεις ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών

• Σύνταξη και υποβολή των περιοδικών & ετήσιων δηλώσεων ΦΠΑ / ΦΜΥ / Συγκεντρωτικών Καταστάσεων


Μισθοδοσία

• Υπολογισμός μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών και πληρωτέων ποσών

• Προσλήψεις-Απολύσεις-Οικειοθελείς αποχωρήσεις

• Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ.

• Υποβολή και πληρωμή παρακρατούμενων φόρων

• Αξιοποίηση επιχορηγήσεων ΟΑΕΔ για μείωση μισθολογικού κόστους